top of page

Koncert Winecastles 2018, XcamPtv

Aktualizováno: 17. 10. 2022

S vděčností v srdci bychom s vámi chtěli sdílet, jak s námi Pán jako s chválící skupinkou v průběhu let pracoval a jak nám žehnal. Níže si můžete pustit nahrávku z roku 2018 z jedné z našich prvních větších akcí - chvály na festivalu XcamP. Tenkrát jsme přišli s názvem Winecastles jednoduchým překladem slov "víno" a "hrady", abychom tak zůstali věrní našemu domovskému sboru v Praze na Vinohradech. Cítili jsme vděčnost a pokoru za to, že nám dal Pán možnost posloužit i mimo náš sbor, daleko na Slezsku. Učil nás zodpovědnosti za to, jaké písně vybíráme a s jakým záměrem jedeme hrát. Ačkoli jsme jeli sloužit, tak proces přípravy a samotné vedení ke chválám nám dalo nakonec víc, než kdybychom byli pouhými posluchači. Tenkrát zaznělo z pódia, že jsme nepřišli chválit sebe, ale Boha a to bylo a je naší modlitbou a vyznáním doteď.

Zpráva evangelia je tou nejkrásnější zprávou a Bůh, který za nás zaplatil nejvyšší cenu, když my jsme ještě byli hříšní, je hoden nekonečné chvály z našich úst a srdcí. Je úžasné si uvědomit, že přesto, že má Hospodin kolem sebe nebeské zástupy, které neustále zpívají a chválí Stvořitele, tak je Mu naše nedokonalá chvála libá. Toto uvědomění člověka uvádí do ještě větší pokory a vděčnosti a jeho chvála je pak o to ryzejší.

V průběhu let jsme začali vnímat krásu, zodpovědnost a důležitost služby, do které jsme byli povoláni a přestože jsme měli těžká období a momenty klopýtání, věrný Pán nás nakonec vždy dovedl do bodu, kdy jsme si to mohli znovu a znovu uvědomovat.

Nakonec je dobré se zmínit o Boží věrnosti. Chvalící skupinka má dnes jiné obsazení než tenkrát, někteří odjeli do zahraničí, jiní do Kroměříže, někomu se narodilo dítě a někdo se vdal, no a někdo si nechal narůst vousy a byl povolán do jiné služby. Pán se ale postaral o to, aby naše skupinka obstála a přivedl mezi nás další krásné lidi, kteří s námi věrně slouží. Nakonec nám Hospodin požehnal nad naše představy a je nám jasné, že nic z toho nebylo z našich sil či talentů, ale z Jeho vůle a milosti.


"Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny." - Zjevení 4:11


Opmerkingen


  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page