top of page

O našem sboru

80´_sbor.jpg

Kdo jsme

Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace.

 

Náš sbor je součástí Bratrské jednoty baptistů, která je v České republice státem registrovanou církví.
 

Jsme společenství, které sjednocuje víra v Trojjediného Boha. Přijímáme Ježíše jako svého Pána a Spasitele a Bibli jako závaznou autoritu pro náš každodenní život.
 

k%C5%99est_edited.jpg

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

 

Amen.

Full house zeshora.jpg

Baptisté

Jsme křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí.

 

Jednotlivé sbory jsou sdruženy jak do jednot, tak do kontinentálních seskupení a světového svazu baptistů.

Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím „ponoření“ neboli křest. Baptisté se hlásí k hnutí radikálního křídla světové reformace, které na počátku 16. století začalo praktikovat křest na „vyznání víry“, to znamená křest věřících schopných svoji víru osobně vyznat.

Sborový řád

  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page