top of page

 Evangelium

Dobrá zpráva

1. Boží milost ti nabízí věčný život

Ř 6:23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

2. Ale všichni zhřešili

Ř 3:22-23: Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.

3. Bůh je láskyplný i spravedlivý, proto musí hříšníka potrestat

Ex 34:7: Bůh zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez trestu.

Ez 18:23: Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít? 

4. Ježíš Kristus byl potrestán za hříšné

Iz 53:5: Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

2K 5:21: Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

5. Kdo uvěří v Ježíše Krista bude zachráněn

Sk 16:31: Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.

Sk 4:12: A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.

  • YouTube - Bílý kruh
  • Facebook
bottom of page